گفتار بیست و پنجم

بایزید بسطامی را گفتند: چون کنیم که تحریم‌ها دهانمان را صاف نکنند؟
فرمود: بروید آذوقه جمع کنید.

0 نظرات:

ارسال یک نظر